Caffael gwasanaethau technegol a phroffesiynol cynaliadwy

Gan gydymffurfio â Chyfarwyddebau Caffael yr UE a Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, yn ogystal â Datganiad Polisi Caffael Cymru, mae fframwaith SEWTAPS yn cynnig llwybr cyflym i'r farchnad a chyfleoedd i gynnwys cyflenwyr yn gynnar, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddenu cyflenwyr o bob maint.

Mae'r fframwaith yn defnyddio blynyddoedd o ddysgu ar y cyd rhwng prynwyr a chyflenwyr, gan feithrin cydberthnasau hirdymor mewn amgylchedd o ymddiriedaeth a chydweithrediad tryloyw a chydfuddiannol.

Gan ddarparu dull caffael cyflym a hyblyg i brynwyr a chyflenwyr, mae platfform SEWTAPS yn galluogi mynediad 24/7 i ddogfennau canllaw ar-lein a'r cyfle i gymryd rhan mewn gwahanol weithgorau.

Caffael sy'n gymdeithasol-gyfrifol

Ffocws ar hyfforddi a chyflogaeth leol

Chwilio am bartneriaid mewn cymunedau lleol

Dilyn cyrchu gwyrdd a chynaliadwyYmrwymo i gyflogaeth foesegolHyrwyddo lles pobl ifanc a phobl sy'n agored i niwed

Meddyliwch yn lleol yn gyntaf!


Buddion Ariannol

 • Ffioedd tryloyw a’r cyfraddau fframwaith uchaf posib
 • Arbedion pellach drwy fân gystadleuaeth
 • Am ddim i'w ddefnyddio
 • Amrywiaeth o gontractau
 • Mwy o gystadleuaeth
 • Amrywiaeth o fodelau prisio

Manteision effeithlonrwydd

 • Fframwaith hyblyg sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr
 • Amseroedd arwain byrrach
 • Cyflenwyr sector-benodol
 • Proses Datganiadau o Ddiddordeb Cam 2
 • Cymorth Tîm Rheoli Fframwaith
 • Dewis o gontractau
 • Opsiwn Gwobr Uniongyrchol

Buddion i’r gymuned

 • Chwilio am bartneriaid lleol
 • Gwerth Cymdeithasol Dangosyddion Perfformiad Allweddol
 • Yn bwydo i mewn i Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol
 • Mynediad at hyfforddiant lleol
 • Cynaliadwyedd y gadwyn gyflenwi
 • Cyrchu gwyrdd a chynaliadwy
 • Wedi ymrwymo i gyflogaeth foesegol
 • Hyrwyddo lles pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed

Manteision arfer gorau

 • Canllawiau defnyddwyr manwl
 • Cyfres o ddogfennaeth unffurf
 • Canllawiau
 • Rheoli perfformiad
 • Gwelliant parhaus
 • Arfer gorau a rennir a meincnodi