Trosolwg o fframwaith SEWTAPS

Croeso i SEWTAPS - fframwaith Gwasanaethau Technegol a Phroffesiynol De Ddwyrain Cymru.

Rhoddwyd fframwaith SEWTAPS ar waith gan y Sector Cyhoeddus ar gyfer y Sector Cyhoeddus.

Ei nod yw sicrhau trefniadau gwerth gorau drwy gaffael cystadleuol, tra'n sbarduno gwelliant parhaus ac arfer gorau.

Nod y fframwaith yw manteisio i'r eithaf ar bŵer prynu'r Sector Cyhoeddus a hefyd sicrhau bod pob £ a werir yn galluogi adfywiad a thwf, gan alluogi cyflawni gwerth cymdeithasol a manteision cymunedol ar lefel leol a chenedlaethol.

Arbenigedd dibynadwy ar gyfer pob prosiect, caffael yr ymgynghorwyr a'r gwasanaethau proffesiynol cywir yn hawdd ar gyfer eich gwaith adeiladu, datblygiad neu brosiect nesaf. Mae'r fframwaith yn darparu mynediad syml, hyblyg a thryloyw i 45 o ddarparwyr a ddewiswyd yn ofalus, wedi'u rhannu ar draws 11 o wahanol lotiau

Dewis a chystadleuaeth
Mynediad at ystod o gontractwyr galluog, ariannol sefydlog a gafodd eu dewis yn ofalus ac sydd â hanes profedig yn y sector cyhoeddus.

Elwa o fynediad hawdd i gytundebau fframwaith sy'n cydymffurfio â'r DU ar gyfer pob prosiect.

Egwyddorion craidd

Prynwyr proffil uchel + Ystod lawn o Gyflenwyr

+ Cydweithio

+ Ffocws hirdymor + Hyblygrwydd cyfredol

Dull cynhwysol + Rhannu gwybodaeth

+ Gwelliant parhaus

= Llwybr effeithiol i'r farchnad

Mae'r fframwaith yn agored i bob awdurdod contractio ledled holl ranbarthau gweinyddol y DU (fel y'u diffinnir gan Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015) gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: Adrannau Llywodraeth Ganolog a'u Cyrff ac Asiantaethau Hyd Braich, Cyrff Cyhoeddus Anadrannol, Cyrff y GIG ac Awdurdodau Lleol, gan gynnwys unrhyw olynydd i unrhyw un ohonynt wrth arfer eu swyddogaethau statudol neu gyhoeddus.

Mae SEWTAPS wedi ymrwymo i gaffael sy'n gyfrifol yn gymdeithasol a disgwylir y bydd prynwyr a chyflenwyr ar y fframwaith yn sicrhau lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol drwy:fuddion i’r gymunedcyflogaeth foesegol

cefnogi busnesau bach a chanolig a

hybu'r economi leol

Dechreuodd fframwaith SEWTAPS ar 19 Ebrill 2021 i 18 Ebrill 2025, am gyfnod o 4 blynedd, gydag opsiwn i ymestyn i 18 Ebrill 2027.

I gael gwybod mwy am y manteision y mae'r fframwaith yn eu cynnig, gan gynnwys manteision ariannol a chymunedol, effeithlonrwydd ac arfer gorau, cliciwch yma.

Neu darllenwch am brosiectau'r gorffennol yma.


Y tîm fframwaith

Shauket Ali

Rheolwr Fframwaith

Dan

Mae gan Shauket dros 14 mlynedd o brofiad o weithio o fewn Tîm Comisiynu a Chaffael Cyngor Caerdydd. Yn ei rôl bresennol ef yw'r Rheolwr Categori ar gyfer y Categori Corfforaethol sy'n cynnwys rheoli Tîm i ddarparu portffolio gwariant Cyngor Caerdydd (sy'n cynnwys gwasanaethau proffesiynol, Fflyd, TGCh, Cyfleustodau, Teithio, Bwyd a Gwasanaethau Trafnidiaeth Teithwyr yn ogystal â bod yn rheolwr fframwaith ar gyfer fframweithiau cydweithredol sef gwasanaethau technegol a phroffesiynol De-ddwyrain a Chanolbarth Cymru (SEWTAPS) ac Ymgynghoriaeth Eiddo DPS

Cysylltwch â fi

Hayley Evans

Swyddog Caffael

Hayley

Mae gan Hayley dros 6 blynedd o brofiad o weithio o fewn y Sector Cyhoeddus. Mae wedi gweithio ar gaffaeliadau Gwasanaethau Proffesiynol proffil uchel ac mae ganddi wybodaeth helaeth am weithredu a defnyddio systemau rheoli categorïau ac eGaffael. Yn ei rôl bresennol fel Uwch Arbenigwr Categori yn y tîm Corfforaethol mae’n gofalu am: Gwasanaethau Proffesiynol TGCh a Bwyd yn ogystal â bod yn Swyddog Caffael ar gyfer gwasanaethau technegol a phroffesiynol De-ddwyrain a Chanolbarth Cymru (SEWTAPS).

Cysylltwch â fi

Corey Morris

Swyddog Cymorth Fframwaith

Nathan

Mae gan Corey 2 flynedd o brofiad yn gweithio yn y Sector Cyhoeddus i Gyngor Dinas Caerdydd. Yn ei rôl bresennol fel Arbenigwr Categori, mae Corey yn gweithio o fewn y Tîm Corfforaethol ac mae wedi cynnal nifer o wahanol gaffaeliadau o fewn y categori. Mae Corey, drwy ei astudiaethau academaidd a'i hanes cyflogaeth, wedi meithrin profiad cryf o Reoli Cysylltiadau Cyflenwyr a Rheoli Contractau. Bydd Corey yn cefnogi'r ddau fframwaith sef gwasanaethau technegol a phroffesiynol De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru (SEWTAPS) a'r Ymgynghoriaeth Eiddo DPS.

Cysylltwch â fi